Права и собственост

Права и собственост

Този домейн е собственост на Старкорп ЕООД.

„Старкорп”ЕООД (наричано по-долу Старкорп) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър под ЕИК 831519929, със седалище гр.Бургас, ул."Климент Охридски"23 и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Цар Калоян” № 142А, и с адрес за кореспонденция: гр. Бургас ул. "Цар Калоян” № 142А, тел. (+359 89) 911 17 30, e-mail: office@starcorp.bg, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG831519929.